Nieuws en mededelingen

Mogelijk compensatie voor (oud-)klanten Rabobank

Heb je geld geleend bijvoorbeeld voor een auto, caravan of verbouwing? Heb je het krediet rechtstreeks of via een tussenpersoon afgesloten bij Rabobank, Freo of Fideaal? Dan heb je mogelijk recht op compensatie. Ook als je nu geen klant meer bent.

Klanten en oud-klanten van de Rabobank die een consumptief krediet met variabele rente hadden, hebben mogelijk te veel rente betaald. Dit geldt ook voor kredieten van Freo en Fideaal. Dit zijn dochters van de Rabobank. De Rabobank biedt deze (oud-) klanten die teveel rente hebben betaald een compensatie aan.

Klanten van de Rabobank, Freo of Fideaal die in aanmerking komen voor een compensatie krijgen automatisch bericht hierover. Voor oud-klanten gebeurt dit niet door privacy-regels, dus zij moeten zich zelf melden bij de Rabobank.  Nabestaanden kunnen een aanmelding verzorgen voor bijvoorbeeld overleden ouders.

Producten die onder de compensatieregeling vallen zijn Doorlopend Krediet, Krediet op Betaalrekening, Rabo Kort Roodstaan, Rabo Studenten Roodstaan en Krediet op Creditcard.  Had je één van deze producten? Dan kun je je nu aanmelden via de pagina www.rabobank.nl/compensatie-variabele-rente. Kijk voor meer informatie op de website www.rabobank.nl/compensatie-variabele-rente of bel de bank op telefoonnummer 088 727 11 51.

Consumentenbond, gepubliceerd op 3 maart 2023


Compensatie Nationale-Nederlanden van start

De compensatieregeling van Nationale-Nederlanden gaat op 1 december van start. De regeling gaat terug tot 1 december 2001 en houdt rekening met rente op rente.
Wij hebben inzicht in de gebruikte formules en controleren steeksproefsgewijs of de verzekeraar zich eraan houdt.

Lees de aankondiging van Nationale-Nederlanden

Consumentenbond, gepubliceerd op 21 november 2022


Na ABN AMRO en ING verruimt ook de Volksbank de compensatieregeling

De Volksbank volgt de twee grote banken en gaat eveneens de compensatieregeling verruimen voor klanten die te veel rente betaalden over hun consumptief krediet. Naast de te veel betaalde rente gaat de bank ook het rente-op-rente effect vergoeden.

Op 10 augustus 2022 deed het Kifid een uitspraak en besliste dat banken bij het berekenen van compensatie voor te hoge rente, ook rekening moeten houden met het rente-op-rente effect. Consumenten hadden de te veel betaalde rente namelijk kunnen gebruiken om hun lening af te lossen. Door die aflossing zouden ze over de rest van de lening minder rente hebben betaald.

De eerste groep klanten bij SNS en RegioBank, die mogelijk in aanmerking komen voor compensatie, worden vanaf 15 september 2022 geïnformeerd.

Als (voormalig) klant vind je meer informatie over de compensatieregeling op de websites van SNS en RegioBank.

Consumentenbond Claimservice, 14 september 2022


Consumentenbond Claimservice roept andere banken op te volgen

ABN AMRO is de derde bank die rente-op-rente vergoedt. De Consumentenbond is blij dat ABN AMRO zijn compensatieregeling verruimt voor klanten die in het verleden te veel rente betaalden over hun consumptief krediet. De Consumentenbond roept andere banken op dit voorbeeld te volgen.

Het besluit van ABN AMRO volgt op een uitspraak van de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Deze besliste op 10 augustus 2022 dat banken bij het berekenen van compensatie voor te hoge rente, ook rekening moeten houden met het zogenoemde rente-op-rente effect. Volgens het klachteninstituut hadden consumenten de te veel betaalde rente kunnen gebruiken om hun lening af te lossen. Door die aflossing zouden ze over de rest van de lening minder rente hebben betaald.

Compensatieregeling
Verschillende banken in Nederland rekenden jarenlang een te hoge rente op doorlopende kredieten. Deze rente hoort mee te bewegen met de marktrente, maar bleef in een aantal gevallen hoog, terwijl de marktrente daalde. In september 2021 werden Consumentenbond Claimservice en ABN AMRO het eens over het terugbetalen van de te veel betaalde rente. In december 2021 volgde een akkoord met ING over een compensatieregeling. Ook de Volksbank en Rabobank kwamen met een compensatieregeling voor zogeheten woekerrentes. De Rabobank was echter de enige die bij de berekening van het compensatiebedrag direct rekening hield met het rente-op-rente effect. Op 2 september 2022 maakte ING bekend ook rente op rente te vergoeden.

Andere banken
Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dat nu de grootste 3 banken in Nederland rente op rente vergoeden is heel goed nieuws voor consumenten. We roepen andere banken op dit voorbeeld te volgen, want er zijn nog steeds banken die niets of niet alles vergoeden.’

Andere kredietverstrekkers die te veel rente in rekening brachten zijn Santander, Vesting Finance (Hollandsche Disconto Voorschotbank) en Interbank.

Lees meer over de compensatieregleing van ABN AMRO.

Consumentenbond Claimservice, 7 september 2022


ING vergoedt ook het rente-op-rente effect

ING verruimt de compensatieregeling voor klanten die in het verleden te veel rente betaalden over hun consumptief krediet. Zij krijgen niet alleen de teveel betaalde rente terug, maar ook een vergoeding voor het zogeheten rente-op-rente effect. Wij zijn blij met de stap van ING en roepen andere banken op dit voorbeeld te volgen.

ING en Consumentenbond Claimservice bereikten in december 2021 een akkoord over compensatie voor klanten met een Doorlopend Krediet en/of Continu Limiet. De variabele rente over deze leningen hoort mee te bewegen met de marktrente, maar in een aantal gevallen bleef de rente jarenlang hoog, terwijl de marktrente daalde. Bij de berekening van het schadebedrag werd nog geen rekening gehouden met rente-op-rente, omdat het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) hier nog een beslissende uitspraak over moest doen. Partijen spraken af om na de uitspraak weer met elkaar in gesprek te gaan.

Uitspraak Kifid
Op 11 augustus 2022 besliste Kifid in een individuele zaak dat bij de berekening van het schadebedrag ook rekening moet worden gehouden met rente-op-rente. Volgens het klachteninstituut hadden consumenten de te veel betaalde rente kunnen gebruiken om hun krediet af te lossen. Door die aflossing zouden ze minder rente hebben betaald. En dat bespaarde geld hadden consumenten vervolgens weer kunnen gebruiken om nog verder af te lossen. De uitspraak is voor ING aanleiding om de regeling aan te passen.

Opnieuw berekend
ING berekent alle compensatiebedragen opnieuw en benadert dan de klanten die hiervoor in aanmerking komen. Klanten die het compensatievoorstel al hebben geaccepteerd, krijgen aanvullend een vergoeding voor het rente-op-rente effect. Bij de overige klanten wordt het rente-op-rente effect direct meegenomen in het compensatievoorstel

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 5 september 2022


Uitspraak Kifid: ABN AMRO moet ook het rente-op-rente effect compenseren

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) oordeelde op 11 augustus 2022 in een individuele beroepszaak dat ABN AMRO ook het zogenaamde rente op rente effect bij deze klant moet compenseren. De zaak ging over consumptieve kredieten waarvoor de bank klanten te veel rente liet betalen. Volgens het Kifid hadden consumenten de te veel betaalde rente kunnen gebruiken om hun krediet af te lossen. Door die aflossing zouden ze minder rente hebben betaald. En dat bespaarde geld hadden consumenten vervolgens weer kunnen gebruiken om nog verder af te lossen. Van het Kifid moet ABN AMRO die rente op rente meenemen in de compensatie. Rabobank deed dat al. Met ABN AMRO en de andere banken gaan we bespreken wat de concrete gevolgen zijn voor de bestaande compensatieregelingen.  Voor meer informatie:

https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2022/consumentenbond-in-gesprek-met-banken-na-rente-uitspraak-kifid.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 17 augustus 2022


Update over de afhandeling van de claim voor ABN AMRO deelnemers

Deelnemers met een krediet van ABN AMRO hebben van ons een email ontvangen met een update over de afhandeling van hun claim. Een deel van hen heeft inmiddels een compensatie voorstel van de bank ontvangen of ontvangt dat binnenkort. Een deel zal hun voorstel pas ontvangen in de loop van 2023. Gelet op de grote aantallen is het helaas onontkoombaar dat de afhandeling geruime tijd in beslag neemt. Als het compensatiebedrag beneden het drempelbedrag van € 50,- blijft, ontvangen deelnemers geen voorstel. Oud klanten van de bank moeten zichzelf aanmelden. Daarvoor is een speciaal loket ingericht. Kijk daarvoor hier. Voor eventuele vragen over de compensatieregeling kun je het beste rechtstreeks contact opnemen met ABN AMRO. Je kunt daarvoor bellen naar 088-226 26 09 (gebruikelijke belkosten).

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 5 augustus 2022


Uitspraak geschillencommissie Kifid over variabele rente op consumptief krediet

Op 25 januari 2022 deed de geschillencommissie van het Kifid uitspraak in een zaak tegen ABN AMRO over de variabele rente op consumptief krediet. De klagers hadden aangevoerd dat ABN AMRO in haar compensatieregeling ook rekening moet houden met het rente-op-rente effect. Volgens de klagers hadden zij, wanneer de rente wél eerlijk was geweest, al eerder een groter gedeelte van hun krediet kunnen aflossen. Het bedrag dat zij nu aan rente hebben betaald, hadden zij dan namelijk aangewend voor aflossing van hun krediet.

Het Kifid wees het beroep op het rente-op-rente effect af. Juridisch gezien is er namelijk sprake geweest van onverschuldigde betaling en niet va een wettelijke verplichting tot schadevergoeding. Daarom moet enkel de teveel betaalde rente worden terugbetaald. Daarnaast oordeelde het Kifid dat, anders dan de bank had betoogd, er geen aparte referentierente (benchmark) hoeft te worden vastgesteld voor roodstand.


ABN Amro compenseert ook te hoge kredietrente voor 2008 automatisch

ABN Amro gaat klanten die teveel rente betaalden over leningen in de periode tussen 2001 en 2008 toch proactief compenseren. Dit op aandringen van de Consumentenbond. Eerder moesten consumenten met een met krediet met een ingangsdatum van voor 2008 zich zelf melden bij de bank. Mocht de bank over te weinig gegevens beschikken, dan kan extra informatie gevraagd worden aan de klant.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 11 januari 2022


ING en de Consumentenbond bereiken overeenkomst over compensatie

ING en de Consumentenbond hebben een akkoord bereikt over het berekenen van de vergoeding die ING haar klanten en oud-klanten biedt wanneer hun rente niet in de pas liep met de gemiddelde marktrente. De bestaande klanten ontvangen een voorstel voor compensatie in 2022, dit zal  starten in het tweede kwartaal van 2022.  Voor oud-klanten geldt dat zij zich halverwege 2022 kunnen melden.

Compensatie vanaf 2001
ING en de Consumentenbond zijn overeengekomen dat klanten die doorlopende kredieten en/of een Continu Limiet bij ING hebben of hebben gehad, waarbij de rente niet voldoende de gemiddelde marktrente heeft gevolgd, in aanmerking komen voor compensatie. De compensatie wordt berekend vanaf 2001 tot het moment van compenseren. ING-klanten bij wie dit verschil meer dan €50 bedraagt voor één van de betrokken producten ontvangen daarvoor compensatie. Voor klanten die zich voor 21-12-2021 bij Consumentenbond Claimservice hebben aangemeld, betaalt ING het vergoedingspercentage van 10% over het uitgekeerde bedrag terug aan de klant.

Voorstel voor compensatie vanaf april 2022
Vanaf het tweede kwartaal van 2022 stuurt ING de eerste klanten een compensatievoorstel. Klanten hoeven daar nu niets voor te doen. In het tweede kwartaal van 2022 plaatst ING een overzicht op haar website. In dat overzicht staat welke klantengroepen wanneer een voorstel van ING kunnen verwachten. Voormalige klanten kunnen zich dan ook online aanmelden. In een aantal gevallen zal ING klanten vragen om aanvullende informatie. Deze informatie is dan niet langer beschikbaar voor de bank omdat de bewaartermijn verstreken is. Voor gespreid betalen op de creditcard en producten voor rood staan doet ING nog aanvullend onderzoek.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 22 december 2021


De Volksbank treft compensatieregeling voor klanten

De Volksbank N.V. (de organisatie achter o.a. ASN Bank, Regiobank en SNS) gaat particuliere klanten van SNS en RegioBank compenseren die gedurende de looptijd te veel rente hebben betaald op hun doorlopend consumptief krediet. Naar aanleiding van de uitspraken van het Kifid heeft de Volksbank onderzoek gedaan. Hieruit bleek dat een deel van haar klanten teveel rente heeft betaald.

In de aankomende tijd zal de Volksbank in overleg met de Consumentenbond de compensatieregeling uitwerken. Klanten van SNS of RegioBank die in aanmerking komen voor compensatie, krijgen in het eerste kwartaal van 2022 meer informatie. Heb je een krediet van de Volksbank? Dan kun je deze bij ons aanmelden om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 22 december 2021


Rabobank start in januari met aanbieden compensatie

Klanten van de Rabobank die te veel rente hebben betaald over hun krediet krijgen vanaf januari 2022 een compensatievoorstel van de bank. Zij krijgen 30 dagen de tijd om deze te controleren. Als zij niets van zich laten horen, gaat de bank over tot uitbetaling. De Consumentenbond vindt het een ruimhartige regeling. Lees verder.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 15 december 2021


Akkoord compensatieregeling om te hoge rentes ABN AMRO

Klanten van ABN AMRO die in het verleden te veel rente betaalden over hun consumptief krediet, krijgen het te veel betaalde geld gecompenseerd. De Consumentenbond en ABN AMRO zijn het eens geworden over een compensatieregeling voor hen. De eerste klanten worden voor het einde van het jaar gecompenseerd. De bank reserveert hiervoor in totaal zo’n €250 miljoen. Kijk hier voor de veelgestelde vragen over de ABN AMRO regeling.

Mogelijk hebben ook andere banken te hoge rentes berekend. Consumenten die vermoeden dat ze te veel rente over hun krediet hebben betaald, kunnen zich hier aanmelden. Klanten met een met een krediet van ABN AMRO, Alfam (waaronder Defam en Credivance) of ICS ABN-rekening kunnen zich nu niet meer aanmelden.

Lees hier het volledige persbericht.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 6 september 2021


Rabobank gaat klanten compenseren

De Consumentenbond is blij met het besluit van Rabobank om klanten met consumptieve kredieten te compenseren voor te veel betaalde rente. De Consumentenbond vindt dat andere banken het voorbeeld van Rabobank moeten volgen. De compensatieregeling geldt voor ruim 200.000 kredieten van Rabobank. Het gaat om kredieten met een variabele rente of betaalrekeningen met de optie tot roodstaan. Lees meer

Consumentenbond, gepubliceerd op 3 augustus 2021


Geen procedures gedurende gesprekken

ABN AMRO en de Consumentenbond hebben afgesproken dat gedurende de gesprekken over een compensatieregeling er geen procedures worden gestart. De Consumentenbond had daar op aangedrongen. Stef Smit van Consumentenbond Claimservice: “ABN AMRO heeft ons uitgenodigd om te praten over een compensatieregeling voor de te veel in rekening gebrachte rente op kredieten. Maar tegelijkertijd praten én procederen werkt volgens ons niet. We zijn daarom blij dat de bank geen procedures start. Dat is voor ons ook een signaal dat zij serieus aan een oplossing van het dossier willen werken.” De komende maanden gaan partijen met elkaar de mogelijkheden van een regeling voor gedupeerde consumenten onderzoeken.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 10 april 2021

Meer gunstige uitspraken Kifid

Door de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zijn op 6 april 2021 twee gunstige uitspraken voor consumenten gedaan in lijn met de eerdere uitspraak tegen ABN AMRO. De uitspraken hebben betrekking op kredieten van de Hollandsche Disconto Voorschotbank (onderdeel Vesting Finance) en Santander Consumer Finance Benelux waarbij ook deze kredietaanbieders een hoge rente in rekening bleven brengen terwijl de marktrente daalde. De Commissie bepaalde dat de aanbieders de te veel betaalde rente aan de consumenten moeten terugbetalen. Lees meer

Kifid, gepubliceerd op 7 april 2021

Uitspraak woekerrente biedt hoop voor gedupeerden

De Consumentenbond is blij met de uitspraak van het Kifid op 3 maart over woekerrente. De Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) oordeelde dat ABN AMRO teveel in rekening gebrachte rente aan een consument met een flexibel krediet moet terugbetalen. De uitspraak biedt hoop voor andere gedupeerden van woekerrentes. Lees meer

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 5 maart 2021

Consumentenbond onderzoekt woekerrentes

ABN AMRO heeft jarenlang te veel rente in rekening gebracht bij klanten met een doorlopend krediet. Hetzelfde gebeurde bij klanten die gebruik maakten van de mogelijkheid om rood te staan op hun betaalrekening. De Consumentenbond start een onderzoek naar misstanden in de kredietmarkt en gaat gedupeerden helpen om hun te veel betaalde rente terug te krijgen. Lees meer

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 28 november 2020

Te veel rente betaald voor je krediet?

Heb jij een doorlopend krediet of heb je in het verleden zo’n krediet gehad? Of maak je gebruik van de mogelijkheid om rood te staan? Dan betaal je mogelijk te veel rente en heb je recht op terugbetaling.

Meld je gratis aan