Gezamenlijke privacyverklaring (Televisie-claim)

In deze Gezamenlijke Privacyverklaring leggen wij uit hoe de Consumentenbond en de Stichting Consumenten Competition Claims (de ‘Stichting’) omgaan met je persoonsgegevens in het kader hun gezamenlijke claim tegen Samsung. Wij leggen uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen. We vinden het belangrijk dat je hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze Gezamenlijke Privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

De Consumentenbond en de Stichting werken samen in de Televisie-claim

De Consumentenbond is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk, van en voor consumenten. De Stichting heeft als doel het behartigen van de belangen van natuurlijke personen die te maken krijgen met oneerlijke handelspraktijken, schendingen van het mededingingsrecht, frauduleuze of misleidende gedragingen, en/of schendingen van het consumentenrecht.

De Consumentenbond en de Stichting werken samen bij het voeren van een actie tegen Samsung (en de bedrijven achter Samsung) namens Nederlandse personen die te veel hebben betaald voor hun televisie als gevolg van het door Samsung uitoefenen van invloed op de verkoopprijzen van elektronicawinkels en webshops in de periode tussen 9 januari 2013 en 7 december 2018. In het kader van deze belangenbehartiging kunnen wij persoonsgegevens verwerken.

Bij de verwerking van je persoonsgegevens zoals omschreven in deze gezamenlijke privacyverklaring, kwalificeren de Consumentenbond en de Stichting als de gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken in de zin van artikel 26 van de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (‘AVG’).

Toepassingsgebied van deze Gezamenlijke Privacyverklaring

Deze gezamenlijke privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen die hieronder worden toegelicht, en dus de verwerking in het kader van de Televisie-claim waarin de Consumentenbond en de Stichting samenwerken.

Deze Gezamenlijke Privacyverklaring is niet van toepassing op alle overige verwerkingen van de Consumentenbond en/of de Stichting.

Daarvoor gelden de volgende privacyverklaringen:

 • De privacyverklaring van de Consumentenbond omvat onder meer verwerkingen die plaatsvinden als je de website nl (inclusief de pagina over de Televisie-claim) bezoekt, als je lid wordt of bent van de Consumentenbond, en als je de Consumentenbond toestemming geeft om je te benaderen over andere onderwerpen dan de collectieve actie tegen Samsung.
 • De privacyverklaring van de Stichting Consumenten Competition Claims is onder meer van toepassing wanneer je producten of diensten aan de Stichting levert, als je de website consumercompetitionclaims.nl bezoekt of wanneer je als participant meedoet aan een andere collectieve actie of procedure die de Stichting start.

Voor de goede orde benoemen wij nogmaals uitdrukkelijk: deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die met links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Lees altijd de privacyverklaring van dergelijke websites voor meer informatie over de manier waarop met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactpunt

Wij hebben afgesproken dat de Consumentenbond optreedt als contactpunt voor betrokkenen wat betreft de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Televisie-claim. De contactgegevens van de Consumentenbond zijn als volgt:

Consumentenbond, Service & Advies
Postbus 1000
2500 BA Den Haag
070 – 445 45 45

Je kunt ook een bericht sturen via het contactformulier

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In het kader van de (voorbereiding van de) procedure tegen Samsung, en de eventuele tenuitvoerlegging van een vonnis of schikking, kunnen wij de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van onder meer jou, gedupeerden, wettelijke vertegenwoordigers van gedupeerden, wederpartijen of overige derden verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats) voor zover aan ons bekendgemaakt;
 • overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) voor zover aan ons bekendgemaakt;
 • gegevens die nodig zijn voor een uitbetaling van een eventuele schadevergoeding, zoals IBAN-gegevens voor zover aan ons bekendgemaakt;
 • de door jou getekende opdrachtbevestiging die je geeft aan de Stichting;
 • gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor derden en gegevens die noodzakelijk zijn om met deze derden contact te onderhouden;
 • gegevens met het oog op de behandeling van de procedure, waaronder eveneens begrepen gegevens aangaande de wederpartij en/of gegevens aangaande andere betrokkenen;
 • gegevens van derden die uit openbare bron zijn verkregen of door jou, je wettelijke vertegenwoordigers, wederpartijen of andere derden aan ons zijn verstrekt; en
 • andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om te voldoen aan een rechterlijke uitspraak of toepasselijke wet- of regelgeving.

Wanneer je contact met ons opneemt over de collectieve actie tegen Samsung kunnen wij de volgende (categorieën van) persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats) zoals door jou verstrekt;
 • overige (contact)gegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), zoals door jou verstrekt;
 • de inhoud van je vraag, verzoek of bericht, zoals door jou verstrekt en onze reactie daarop.

Wanneer je producten of diensten aan ons gezamenlijk levert, kunnen wij de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van personen van wie wij producten of diensten afnemen of die werkzaam zijn bij deze leveranciers verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats) zoals door leverancier verstrekt;
 • overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) zoals door leverancier verstrekt;
 • gegevens met het oog op het doen van bestellingen, het inkopen van diensten; het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven en het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder het bankrekeningnummer zoals door leverancier verstrekt;
 • andere gegevens van leveranciers waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.

Voor alle overige verwerkingen zijn wij zoals gezegd niet gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijk, en voor deze overige gegevensverwerkingen gelden andere privacyverklaringen. Dat wil dus ook uitdrukkelijk zeggen dat alleen de Consumentenbond de verwerkingsverantwoordelijke is als je de website van de Consumentenbond bezoekt, en dat alleen de Stichting de verwerkingsverantwoordelijke is als je de website van de Stichting bezoekt.

Op basis van welke grondslagen en voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende juridische grondslagen:

 1. a)   wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten waarvoor je je bij ons hebt aangemeld (bijvoorbeeld wanneer je ons de opdracht geeft om jou te vertegenwoordigen in de collectieve actie tegen Samsung);
  b)   wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
  c)   wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde;
  d)   met jouw toestemming.

Wanneer wij je persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, zullen wij deze afzonderlijk aan je vragen. Je mag jouw toestemming altijd weer intrekken. Wij wijzen je erop dat het intrekken van jouw toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van je persoonsgegevens vóór de intrekking van jouw toestemming, niet aantast.

Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden waarbij per doeleinde wordt aangegeven op basis van welke hierboven genoemde grondslag (a tot en met d) wij dit doen. Wanneer een verwerking is gebaseerd op de grondslag van het ‘gerechtvaardigd belang’, wordt dit belang kort toegelicht. Indien je hier specifieke vragen over hebt, kun je altijd contact opnemen.

Concreet verwerken wij je persoonsgegevens voor één of meer van de volgende juridische grondslagen (welke van toepassing is, hangt mede af van welke diensten je gebruikt):

 • om je deelname aan onze actie tegen Samsung te kunnen verwerken via de website van de Consumentenbond Claimservice (www.claimservice.nl) (a b en, d);
 • om je toegang tot de aanmeldingswebsite te kunnen blijven verschaffen en deze adequaat te kunnen beveiligen (c: het belang om een goed werkende website aan jou te kunnen bieden);
 • om contact met je te houden en om met jou te communiceren; (a, b en d);
 • ter behartiging van onze statutaire doelstellingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het voeren van de actie tegen Samsung, waaronder het instellen van een collectieve actie in rechte en het uitbetalen van een eventuele schadevergoeding aan gedupeerden (a, ben d);
 • om de administratie van de Consumentenbond en/of de Stichting te kunnen voeren, waaronder het berekenen of vastleggen van vergoedingen of uitkeringen, inkomsten en uitgaven, het betalen en het innen van vorderingen, het doen van bestellingen en inkopen en het uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controle (met inbegrip van het inschakelen van incassobureaus of deurwaarders) (aen b);
 • om eventuele klachten over de Consumentenbond en/of de Stichting te kunnen behandelen, en daaruit voortvloeiende geschillen te kunnen voeren (a en b);
 • om jouw mening over de collectieve actie tegen Samsung te kunnen vragen en daar kennis van te nemen (d);
 • voor het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen (b); en
 • om de aanmeldwebsite te verbeteren (www.claimservice.nl), en je de mogelijkheid te blijven bieden om gebruik te maken van deze website, en de daarop aangeboden functionaliteiten en diensten (c: het belang om een goed werkende website aan je te kunnen bieden).

Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in deze Gezamenlijke Privacyverklaring omschreven doeleinden, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven. De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan.

Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, zorgen wij ervoor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. De door de Stichting ingeschakelde derde partijen die als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke privacywetgeving. Hierbij kun je denken aan accountants, advocaten en partijen die worden ingeschakeld voor het afgeven van een opinie of een deskundigenrapport.

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met:

 • Consumentenbond Claimservice B.V., een partij die wij hebben ingeschakeld om ons te ondersteunen met het aanmeldproces/verzamelen van steunbetuigingen, en het de hoogte houden van personen over de Televisie-claim;
 • ConsumentenClaim B.V., een partij met wie wij samenwerken bij het voeren van de Televisie-claim. ConsumentenClaim B.V. biedt een platform waar deelnemers zich kunnen aanmelden voor de Claim, waarna registratie bij Claimservice volgt;
 • de advocaten van de Stichting, Scott + Scott Attorneys at Law LLP;
 • andere eventuele leveranciers (bijvoorbeeld andere advocaten, accountants or adviseurs);
 • wederpartijen, inclusief hun advocaten of adviseurs;
 • gerechten en overheidsinstellingen; en
 • andere partijen, zoals toezichthouders en andere instanties indien wettelijk verplicht of met jouw toestemming.

Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zullen wij erop toezien dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract en toetsen of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van je persoonsgegevens te waarborgen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien je meer informatie wilt ontvangen over de aanwezige passende of geschikte waarborgen voor de doorgifte van je persoonsgegevens buiten de Europese Unie of wanneer je daarvan een kopie wenst te ontvangen.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan nodig is voor het bereiken van de in deze Gezamenlijke Privacyverklaring genoemde doeleinden. Meer specifiek hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • Indien wij je persoonsgegevens kunnen gebruiken voor de collectieve actie tegen Samsung, dan bewaren wij deze zolang dit voor de procedure nodig is en tot twee jaar na finale afronding en afwikkeling van de collectieve actie tegen Samsung.
 • De persoonsgegevens die wij verwerken wanneer je contact met ons opneemt, bewaren wij zolang dit nodig is om jouw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden en finaal te kunnen afwikkelen. Indien wij de inhoud van jouw bericht kunnen gebruiken in een gerechtelijke procedure, dan bewaren wij in overeenstemming met de eerste bullet je bericht zolang dit voor de procedure nodig is en tot vijf jaar na de finale afwikkeling van de gerechtelijke procedure.
 • Indien je een klacht bij ons indient, zullen wij de persoonsgegevens die in het kader van deze klacht worden verwerkt, uiterlijk twee jaar nadat de klacht en/of de daaruit voortvloeiende gerechtelijke procedure definitief is afgehandeld, verwijderen.
 • Persoonsgegevens die op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) moeten worden geadministreerd, worden gedurende zeven jaar (vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende gegevens hun actuele belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering hebben verloren) bewaard in verband met de op de Stichting ex artikel 52 lid 4 AWR rustende fiscale bewaarplicht. Hiertoe behoren gegevens over een eventuele betaling van schadevergoeding aan jou.

De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen worden verlengd indien er wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn/worden. Ook kunnen de Consumentenbond en de Stichting de persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is voor het afwikkelen van incidenten en/of juridische geschillen (bijvoorbeeld tussen jou en de Consumentenbond en/of de Stichting).

Back-up van (persoons)gegevens

Wij maken back-ups van onze ICT-systemen, zodat we deze kunnen herstellen bij een eventueel beveiligingsincident. Ook is dit om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens goed worden beveiligd en kunnen worden hersteld. Wanneer er een incident is of wanneer het ICT-systeem crasht, dan zullen je persoonsgegevens dus worden hersteld. We maken de volgende back-ups:

 • dagelijkse back-ups die we maximaal 14 dagen bewaren;
 • wekelijkse back-ups op tape die de we maximaal 1 maand bewaart;
 • maandelijkse back-ups op tape die de we maximaal 1 jaar bewaren; en
 • jaarlijkse back-ups op tape die de we maximaal 2 jaar bewaren.

Beveiliging

Wij nemen daarnaast uiteraard andere passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Voor vragen over de beveiliging van je persoonsgegevens, of als je het vermoeden of aanwijzingen van misbruik hebt, is de Consumentenbond jouw contactpunt. Je kunt contact opnemen met de Consumentenbond via haar contactformulier.

Je privacyrechten

Je hebt de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door de Consumentenbond en de Stichting in het kader van de collectieve actie tegen Samsung:

 • het recht om te verzoeken of wij persoonsgegevens van jou verwerken en indien dit het geval is, op inzage in je persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van je persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van je persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op jouw toestemming is gebaseerd;
 • het recht op ontvangst of afgifte van je persoonsgegevens aan een door jou aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).

Om je rechten uit te oefenen is de Consumentenbond jouw contactpunt. Je kunt contact opnemen met de Consumentenbond via haar contactformulier of per post of telefoon via de contactgegevens die aan het begin van deze Gezamenlijke Privacyverklaring zijn vermeld.

De Consumentenbond en de Stichting maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG.

Om te voorkomen dat er informatie aan een verkeerde persoon verstrekt wordt, kan je gevraagd worden naar aanvullende informatie om jouw identiteit te controleren. In beginsel word je uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek geïnformeerd of aan jouw verzoek kan worden voldaan. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zul je uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek worden geïnformeerd. Op grond van de privacywetgeving kan jouw verzoek onder bepaalde omstandigheden worden afgewezen. Indien dit het geval is, word je uitgelegd waarom. Meer informatie over je privacyrechten vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door de Consumentenbond en de Stichting in het kader van de collectieve actie tegen Samsung, dan proberen wij hier samen met jou uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer je in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kun je een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

Wijzigingen en versie

De Consumentenbond en de Stichting behouden zich het recht voor om deze Gezamenlijke Privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van deze Gezamenlijke Privacyverklaring zal steeds op deze pagina worden geplaatst. Indien sprake is van substantiële wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streven de Consumentenbond en de Stichting ernaar om deze betrokkenen hierover direct te informeren.

Deze Gezamenlijke Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 december 2023.