Nieuws en mededelingen

Eerste succes in Spaartaksclaim

 

Consumenten die te veel spaartaks hebben betaald, maar daar (nog) geen bezwaar tegen hebben gemaakt, komen mogelijk toch in aanmerking voor compensatie. Dit volgt uit een akkoord van de Bond voor Belastingbetalers, de koepelorganisaties voor belastingadviseurs en de Consumentenbond met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Zij gaan voor deze groep proefprocedures starten. De afspraken zijn een eerste succes in de Spaartaksclaim.

Spaarders hoeven niet langer individueel bezwaar te maken bij de Belastingdienst tegen de heffing over hun spaargeld in de jaren 2017 tot 2021. In plaats daarvan komt het kabinet met een nieuwe zogeheten massaalbezwaarprocedure. Het oordeel over slechts 1 of enkele cases gaat hierbij voor alle gedupeerden gelden.

70.000 aanmeldingen
Sandra Molenaar, algemeen directeur Consumentenbond: ‘Het voordeel is dat niet iedereen individueel een brief naar de Belastingdienst hoeft te sturen, wetende dat het bezwaar toch zal worden afgewezen. En dat je daarna dan weer naar de rechter moet stappen. We zijn blij dat dit van de baan is en we het ministerie hebben overtuigd om maatregelen te treffen . De bijna 70.000 aanmeldingen bij onze Spaartaksclaim, hebben daarbij zeker geholpen.’

Proefprocedures
Maar consumenten hebben hiermee nog niet hun te veel betaalde belasting terug. Om een oordeel van de rechter te krijgen, zijn proefprocedures nodig. De betrokken belangenorganisaties gaan samen met het ministerie vragen uitwerken waarover de rechter zich moet uitspreken. En ze selecteren een aantal geschikte voorbeeldzaken. De Consumentenbond en ConsumentenClaim roepen consumenten op om zich te melden. Molenaar: ‘Zo krijgen we een compleet beeld van de problematiek en kunnen we de meest geschikte zaken selecteren om uit te procederen. Bovendien: hoe groter onze achterban, hoe sterker onze positie.’

Oneerlijk
Op 24 december 2021 oordeelde de rechter dat de Belastingdienst een te hoge fictieve rente berekende voor de belastingaanslag over het vermogen in Box 3. Consumenten die al bezwaar hadden gemaakt tegen deze rekenwijze, kregen hiermee recht op compensatie. De uitspraak gold echter niet voor consumenten die géén bezwaar hadden gemaakt. Oneerlijk, zo stelde de Consumentenbond, die daarop samen met andere belanghebbenden in gesprek ging met ctaatssecretaris Van Rij (Financiën) over een oplossing.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 4 november 2022


In gesprek met de staatssecretaris
Het is niet duidelijk of het kabinet alsnog alle gedupeerden in de gelegenheid wil stellen gecompenseerd te worden. De staatssecretaris heeft dat eerder gesuggereerd, maar in de stukken die het kabinet vandaag openbaar heeft gemaakt lezen we hierover niets terug. We vinden dat ook burgers die geen bezwaar hebben gemaakt in aanmerking dienen te komen voor compensatie. Volgende week spreken wij de staatssecretaris. Wij zullen onze mening dan toelichten, en hem dan om opheldering vragen over het standpunt van het kabinet. Mocht dan blijken dat  het kabinet alleen degenen die bezwaar hebben gemaakt wil compenseren, dan zullen we ons beraden over verdere stappen.


Na kamerdebat buigt kabinet zich over compensatie Spaartaks
De afgelopen tijd hebben de ontwikkelingen rond de Spaartaks-claim elkaar in rap tempo opgevolgd. Op 2 februari vond een Kamerdebat plaats over de kwestie. In aanloop van dit debat had staatssecretaris van Financiën Van Rij een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin gaat hij onder andere op het ingewonnen advies van de Landsadvocaat in. De Landsadvocaat is van mening dat een het niet compenseren van spaarders die niet binnen de wettelijke termijn bezwaar hebben gemaakt ‘juridisch verdedigbaar’ is.

Dat betekent overigens niet dat het kabinet dit ook van plan is. De Tweede Kamer, waaronder de vier coalitiepartijen, namen tijdens het debat een motie aan waarin het kabinet werd opgeroepen tot een oplossing te komen die ‘recht doet aan spaarders’. Wat dit precies zal inhouden is op dit moment nog onduidelijk. De staatssecretaris heeft toegezegd om binnen twee maanden (vóór 1 april)  een besluit te nemen over de vraag of, en in hoeverre, niet-bezwaarmakers op compensatie kunnen rekenen. Wij houden de verdere ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Consumentenbond Claimservice, gepubliceerd op 7 februari 2022


Samenvatting ‘Spaartaks’-uitspraak Hoge Raad
De uitspraak van 24 december 2021 is gedaan in een proefprocedure die was aangespannen door een Nederlands echtpaar, daarin gesteund door de Bond voor Belastingbetalers. Het echtpaar moest in 2017 en 2018 €24.674 belasting betalen in box 3, terwijl zij in werkelijkheid slechts een rendement van €10.140 hadden behaald. Het echtpaar heeft aangevoerd dat deze gang van zaken een schending betekende van hun eigendomsrecht (art 1 EP) en het discriminatieverbod (art 14 EVRM).

In zijn uitspraak houdt de Hoge Raad de Nederlandse vermogensrendementheffing, oftewel de ‘spaartaks’, tegen het licht. Sinds 2017 baseert de overheid de heffing op de rendementen die door belastingbetalers in voorgaande jaren gemiddeld zijn behaald. De overheid was van mening dat deze uitwerking voldoende in overeenkomst was met de werkelijkheid. Maar de Hoge Raad zet hier een streep door. Ten eerste worden in dit stelsel spaarders die niet risicovol beleggen, en die dus geen hogere rendementen behalen, geconfronteerd met een (verhoudingsgewijs) zware financiële last. Hierdoor wordt hun eigendomsrecht ingeperkt. Ten tweede is het stelsel discriminerend voor spaarders die er niet in slagen om het gemiddelde rendement te behalen.

In de zaak stond vast welk rendement het echtpaar in werkelijkheid had behaald. In zijn uitspraak biedt de Hoge Raad het echtpaar rechtsherstel door te oordelen dat de heffing gebaseerd moet worden op het werkelijke rendement. Dat betekent dat het echtpaar recht heeft op teruggave van een deel van de door hen betaalde belasting.

Lees meer over de uitspraak op de website van de Hoge Raad