Voortgang procedures

Nationale-Nederlanden

Eind 2013 is de Consumentenbond in samenwerking met de Vereniging Woekerpolis een procedure tegen Nationale-Nederlanden (NN) gestart. Na een procedure van bijna 4 jaar, met verschillende zittingen en een pleidooi, heeft de rechtbank op 19 juli 2017 uitspraak gedaan en zijn de vorderingen van Vereniging Woekerpolis.nl afgewezen. Zowel de Consumentenbond al de vereniging waren zeer verbaasd en vond het oordeel van de rechter onbegrijpelijk. Het vonnis staat haaks op uitspraken die eerder zijn gedaan door het gerechtshof Den Bosch, de rechtbank Den Haag en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 

De vereniging heeft direct besloten om in hoger beroep te gaan. Het hof heeft op 23 februari 2021 een aantal vragen aan de Hoge Raad gesteld om duidelijk te krijgen of NN (en andere verzekeraars) klanten voldoende had geïnformeerd, met name over de hoge kosten die werden ingehouden op de beleggingsverzekeringen. Op 11 februari 2022 heeft de Hoge Raad een positieve uitspraak gedaan voor woekerpolisgedupeerden. Het verweer van NN dat zij slechts minimale informatie aan klanten hoefde te verstrekken, werd afgewezen. Het is volgens de Hoge Raad aan de rechter om te beoordelen welke aanvullende informatie aan klanten verstrekt had moeten worden. 

Het gerechtshof Den Haag heeft op 26 september 2023 een voor woekerpolisgedupeerden positieve uitspraak gedaan in de zaak tegen NN. De uitspraak betekent na 10 jaar procederen een grote overwinning voor alle gedupeerde consumenten. Het hof heeft bepaald dat NN kosten inhield waarvoor geen contractuele grondslag aanwezig was en dat het artikel in de polisvoorwaarden op grond waarvan NN andere kosten inhield, als oneerlijk wordt aangemerkt. Hierdoor was er geen geldige reden om de eerste kosten, afsluit- en doorlopende provisie, incassokosten, administratiekosten en beheerkosten in te houden. Wat betreft de premie voor de overlijdensrisicodekking heeft het hof vastgesteld dat de premiehoogte niet was afgesproken. Bovendien heeft NN nagelaten klanten te waarschuwen voor het hefboom- en inteereffect, wat ze wel had moeten doen. Voor het verwijt dat NN mogelijk onnodige transacties uitvoerde om extra kosten in rekening te brengen, heeft het hof de verzekeraar toestemming gegeven om tegenbewijs te leveren. Het hof heeft hierover nog geen definitieve uitspraak gedaan. 

Op 9 januari 2024 hebben de Consumentenbond, ConsumentenClaim, Vereniging Woekerpolis.nl, Wakkerpolis en Stichting Woekerpolisproces een overeenkomst bereikt met verzekeraar Nationale Nederlanden. Het gaat 0nder andere om beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd en ABN AMRO Levensverzekering. Met deze schikking is een bedrag gemoeid van €300 miljoen. De collectieve procedure tegen Nationale-Nederlanden wordt hiermee stopgezet.

De komende maanden wordt de praktische uitvoering van de regeling verder uitgewerkt. Daarna ontvangen gedupeerden die zich bij de claimorganisaties hebben aangemeld bericht over wat de regeling voor hen betekent.

Aegon

Na Nationale-Nederlanden dagvaardde de Vereniging Woekerpolis Aegon op 28 maart 2014. Aegon is één van de grootste aanbieders als het gaat om de verkoop van woekerpolissen: het bedrijf verkocht maar liefst 1,3 miljoen woekerpolissen in de afgelopen 25 jaar. Vooral het product Koersplan van dochter Spaarbeleg is bekend. De rechter veroordeelde Aegon al eerder om gedupeerden met dit product schadeloos te stellen. In de huidige collectieve procedure gaat het om een fors hogere claim. Niet alleen voor het product Koersplan, maar ook voor alle andere woekerpolissen van Aegon.  

De rechtbank Den Haag heeft in een tussenvonnis van 28 oktober 2015 bepaald dat de collectieve procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Aegon zich gaat toespitsen op de producten Koersplan, Fundplan en Vermogensplan. Dit zijn de meest verkochte producten van Aegon die samen zo’n 70% van alle door Aegon verkochte woekerpolissen uitmaken. De uitspraak van de rechtbank op 28 juni 2017 betekende een overwinning voor Vereniging Woekerpolisproces.nl: Aegon is volgens de rechtbank ernstig tekort geschoten in de informatievoorziening aan haar klanten. Toch is ook een belangrijk deel van de vordering van de vereniging niet toegewezen; volgens ons ten onrechte.  

Vereniging Woekerpolis is daarom tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. Op 28 mei 2019 hebben zij bij het Hof Den Haag om een pleidooi gevraagd. In november 2022 maakten Aegon en a.s.r. bekend dat a.s.r. de Nederlandse activiteiten van Aegon overneemt, waaronder de woekerpolisportefeuille. In april 2023 heeft het pleidooi bij het hof plaatsgevonden. Deze vertraging komt doordat het Hof Den Haag wilde wachten op de beantwoording van de vragen die in de zaak tegen de Nationale Nederlanden aan de Hoge Raad zijn gesteld. Deze vragen waren ook relevant voor de procedure tegen Aegon.  

Op 26 september 2023 heeft het gerechtshof Den Haag een positieve uitspraak gedaan in de zaak van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Aegon. Het hof heeft voor de producten Koersplan, Fundplan en Vermogensplan vastgesteld dat Aegon onvoldoende informatie heeft verstrekt over de overlijdensrisicopremie en dat over de hoogte van deze premie geen wilsovereenstemming met klanten is bereikt. Ten aanzien van de drie producten ontbreekt volgens het hof ook wilsovereenstemming voor de hoogte van beleggingskosten en aan- en verkoopkosten. Ten aanzien van het product Fundplan oordeelde het hof dat Aegon zonder contractuele grondslag kosten voor zichzelf en de tussenpersoon heeft ingehouden en dat er geen sprake was van wilsovereenstemming over de hoogte van de afkoopkosten, wijzigingskosten en termijnopslagen. In lijn met eerdere rechtspraak over Koersplan oordeelde het hof dat Aegon onjuiste en misleidende eindkapitalen heeft vermeld in brochures.  

Op 29 november 2023 heeft de Vereniging Woekerpolis.nl samen met de Consumentenbond, ConsumentenClaim, Stichting Woekerpolisproces en Wakkerpolis een akkoord bereikt met Aegon over een tegemoetkomingsregeling. De collectieve procedure tegen Aegon zal worden ingetrokken.

De komende maanden wordt de praktische uitvoering van de regeling verder uitgewerkt. Daarna ontvangen gedupeerden die zich bij de claimorganisaties hebben aangemeld bericht over wat de regeling voor hen betekent.

Achmea

Op 3 januari 2019 heeft de Vereniging Woekerpolis.nl samen met de Consumentenbond verzekeraar Achmea gedagvaard. Deze dagvaarding kwam nadat beide verenigingen in november 2018 samen met honderden gedupeerden actie voerden bij het hoofdkantoor van de verzekeraar. Inzet was om met Achmea, dat in totaal zo’n 800.000 woekerpolissen verkocht, in overleg te treden over een compensatieregeling. Doordat Achmea weigerde om in gesprek te gaan, was een gang naar de rechter onvermijdelijk. Op 12 februari 2020 vond de zitting plaats bij de rechtbank Gelderland (locatie Arnhem). Vereniging Woekerpolis heeft o.a. sterk benadrukt dat de beleggingspolissen misleidend waren en dat zonder enige juridische grondslag zeer hoge kosten in rekening werden gebracht aan de consument. De rechtbank Gelderland heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan. Hieruit blijkt dat Achmea haar klanten onvoldoende heeft geïnformeerd/gewaarschuwd over het hefboom- en inteereffect, waardoor de polis minder waard kan worden. Achmea moet de hierdoor geleden schade compenseren. De rechter gaf de belangenorganisaties echter niet op alle punten gelijk. Zo zijn er door Achmea diverse kosten in rekening gebracht zonder dat de verzekeraar daarvoor toestemming van haar klanten had. 

De organisaties hebben hoger beroep ingesteld omdat zij de afgewezen punten zo belangrijk vinden dat zij zich niet bij de afwijzing van dit punt kunnen neerleggen. In januari 2023 heeft er een mondelinge behandeling van de zaak plaatsgevonden bij het gerechtshof. Achmea heeft na de zitting aangegeven dat zij van mening is dat alle rechters vervangen moeten worden, omdat één van de rechters in een eerdere procedure over een beleggingsverzekering een adviserende rol zou hebben gehad. Het verzoek is toegewezen, waarna er drie nieuwe rechters zijn benoemd. Er is nu een nieuwe zitting ingepland met de nieuwe rechters. Deze vindt plaats op 8 november 2023.  

Allianz

Begin juni 2015 stond Vereniging Woekerpolis op het punt om Allianz te dagvaarden. Net voor het verstrijken van de fatale termijn liet Allianz weten met Vereniging Woekerpolis in gesprek te willen treden. Op 27 juni 2017 heeft de Vereniging Woekerpolis.nl samen met ConsumentenClaim en de Stichting Woekerpolisproces een akkoord bereikt met Allianz over een tegemoetkomingsregeling. Inmiddels hebben alle deelnemers hun tegemoetkoming ontvangen.

A.s.r.

De Vereniging Woekerpolis dagvaardde a.s.r. in juni 2016 voor haar rol in de woekerpolisaffaire. a.s.r. verkocht circa 1,1 miljoen woekerpolissen onder verschillende merknamen zoals AMEV, Falcon Leven, Stad Rotterdam en Woudsend Verzekeringen. De procedure spitst zich toe op de twee meest verkochte producten van a.s.r.: het ABC-Spaarplan en de Waerdye-polis.

A.s.r. heeft Aegon en Generali overgenomen waarmee a.s.r. met stip de grootstse woekerpolisverzekeraar van Nederland is geworden met meer dan 2,4 miljoen woekerpolissen.

Op 6 februari 2019 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een teleurstellende uitspraak gedaan in onze collectieve procedure tegen a.s.r. De verzekeraar heeft in grote lijnen gelijk gekregen bij de rechtbank. De rechter vindt wel dat de verzekeraar onrechtmatig heeft gehandeld door bij woekerpolissen met een hoog-laag constructie te veel administratiekosten in rekening te brengen. De vereniging is het niet eens met het oordeel van de rechter en is daarom in hoger beroep gegaan.

De ontwikkelingen in de zaak tegen Nationale Nederlanden (NN) hebben ervoor gezorgd dat de procedure tegen a.s.r. enige tijd heeft stilgelegen. Het hof wilde eerst de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak tegen NN afwachten. Na de uitspraak van de Hoge Raad is de zaak tegen a.s.r. weer hervat.

Op 29 november 2023 heeft de Vereniging Woekerpolis.nl samen met de Consumentenbond, ConsumentenClaim, Stichting Woekerpolisproces en Wakkerpolis een akkoord bereikt met a.s.r. over een tegemoetkomingsregeling. De collectieve procedures tegen a.s.r. zullen worden ingetrokken.

De komende maanden wordt de praktische uitvoering van de regeling verder uitgewerkt. Daarna ontvangen gedupeerden die zich bij de claimorganisaties hebben aangemeld bericht over wat de regeling voor hen betekent. 

Goudse

Procedure is in voorbereiding.

Legal & General (Scildon)

Procedure is in voorbereiding.

Delta Lloyd

In 2017 is Delta Lloyd overgenomen door Nationale-Nederlanden. De uitkomst van onze procedure tegen Nationale-Nederlanden zal daarom mede bepalend zijn voor de afhandeling van de woekerpolissen van Delta Lloyd.

Generali

In 2018 is Generali overgenomen door a.s.r. De uitkomst van onze procedure tegen a.s.r. zal daarom mede bepalend zijn voor de afhandeling van de woekerpolissen van Generali.

Reaal

Op 3 november 2015 heeft de Vereniging Woekerpolis.nl staatsverzekeraar Reaal gedagvaard. De verzekeraar verkocht circa één miljoen woekerpolissen onder verschillende merknamen zoals AXA, Winterthur en Zwitserleven. Klanten kregen misleidende offertes waarbij er bewust te hoge eindkapitalen werden voorgerekend. Deze polissen leveren tienduizenden euro’s minder op dan was voorgespiegeld.

Op 20 december 2017 heeft de Vereniging Woekerpolis.nl een overwinning behaald in de procedure. De rechtbank Noord-Holland bepaalde dat Reaal de door haar klanten geleden schade veroorzaakt door het hefboom- en inteereffect moet vergoeden. Ook bepaalde de rechtbank dat een aantal van door Reaal gehanteerde voorwaarden moeten worden aangemerkt als een oneerlijk beding. Alle kosten die uit hoofde van deze bedingen zijn ingehouden, moet Reaal inclusief wettelijke rente terugbetalen.

Een deel van de vordering van de vereniging is niet toegewezen. Zowel Reaal als de Vereniging Woekerpolis.nl zijn in deze zaak in hoger beroep gegaan. Wij verwachten de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam eind 2024 of in 2025.